Wie is Joop de Goede?
65 jaar, oorspronkelijk geschoold in Engels en Wiskunde. Gestart op het Us Heim in Dokkum, een kleine bijzonder neutrale huishoudschool. Vanaf 1984 werkzaam op het Gomarus College.

Nog steeds Wiskunde en Engels?
Mijn kwaliteiten liggen vooral op organisatorisch terrein, heb ik ontdekt. In combinatie met mijn interesse in de ‘zorgkant’ van het onderwijs, heeft dat geresulteerd in allerlei activiteiten die zich richten op meerbegaafdheid (en de zorg daaromheen die dat vraagt). En daar ligt ook mijn droom 3.0.

Zoals gezegd: ik heb me altijd geïnteresseerd voor de ‘zorgkant’ van het onderwijs: jongeren helpen om volwassen te worden. Jaren lang mentor geweest, dyslexie beleid op poten gezet, met collega’s mentorlessen geschreven, introductieweek voor brugklassers aangepast, ASS en AD[H]D beleid opgezet en de VWO-plus afdeling georganiseerd. Vandaaruit ben ik me gaan inzetten voor meer en hoogbegaafde jongeren, omdat die vaak (maar zeker niet altijd) extra zorg en ondersteuning nodig hebben.

Ondertussen bleek er steeds dat leren leren en leren plannen wel mijn bijzondere belangstelling had. Met die achtergrond zit ik in het Gomarus in de werkgroep Tiener College; de collega’s die proberen om in onze onderbouw HV oog te creëren voor de moeiten die meer-begaafde jongeren kunnen heb­ben. Dat betekent: onderwijs op punten aanpassen voor meer-begaafden en anderzijds collega’s de ogen openen.

Kunt u dat wat concreter maken?

Organiseren zit me een beetje in het bloed. Ik organiseer al jaren ons 48plus-project ( 4 lesmodules voor meer-begaafde leerlingen van groep 8, gegeven door 4 collega’s), Exact Excellent (4 lesmodules voor 20 onderbouw jongeren die erg wiskundig aangelegd zijn; ook hier doen jaarlijks 4 collega’s aan mee), ik ondersteun het project vak-excellent (jongeren mogen sneller door een hoofdstuk gaan en krijgen dan een extra vak-opdracht).

Daarnaast heb ik 15 jaar geleden namens de school een huiswerkinstituut opgericht om jongeren ‘waar het wel in zit, maar niet uitkomt’ buiten schooltijd te leren leren en te leren plannen en 2 jaar later ben ik een jeugdzorginstelling begonnen om jongeren met een ontwikkelingsstoornis (of hoog­begaafdheid) te ondersteunen in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid. Want nogal wat kenmer­ken van hoogbegaafdheid lijken op een ASS!

U hebt een droomgeschiedenis. Wat bedoeld u daarmee? 

Mijn droom was het bij elkaar brengen van onderwijs broeders en zusters rond het thema meer-be­gaafdheid. Omdat ik denk dat onze christelijke waarden, normen en uitgangspunten anders zijn dan die van onze niet-kerkelijke collega’s. Tenminste: dat was het wat ik in het verleden wel miste tijdens bijeenkomsten van CPS of SLO: de gesprekken over je gemeenschappelijke basis. Tijdens de symposia laat ik graag collega’s aan het woord ‘die wat te vertellen hebben’ om op die manier te komen tot dialogen: brengen en halen. Dit samen met één spreker. (droom 1.0)

Die droom startte met VO-collega’s, maar op aanraden van oud inspecteur van het onderwijs, Piet Helmholt, hebben we het verbreed naar het PO. Dat is gedeeltelijk gelukt, maar beide groepen zijn nog ongelijk vertegenwoordigd. Maar hoe belangrijk is het niet dat we met elkaar in gesprek komen: we kunnen zo veel van en aan elkaar leren! De lijn zou ononderbroken door moeten lopen. (droom 2.0)

Maar ik heb nog een droom (2.1): een digitaal platform waar heel christelijk Nederland ideeën kan halen om daarvan iets te leren voor of mee te doen in de eigen situatie. Tegenover halers staan natuurlijk onlosmakelijk: brengers! Die droom is ook al een beetje in vervulling gegaan: Het I&Knet­werk heeft me een plek gegeven en we zijn met hen en GRIP en het Identiteitsplein in gesprek hoe we dit met elkaar goed kunnen aanpakken.

Maar… Piet Helmholt heeft ook mijn droom 3.0 aangewakkerd: een droom die ik graag met ieder­een deel.  Vanuit de symposium gedachte proberen een ‘verband van scholen’ te starten waarin we een pedagogisch-didactische leerlijn meer-begaafdheid van OP1 t/m VO6 proberen te ontwikkelen. Natuurlijk voor christelijke collega’s. Kijken of we naast de scholen, ook Driestar Educatief, VIAA, CHE erbij kunnen betrekken. Ik wil kijken of we het bedrijfsleven er (financieel) bij kunnen betrekken, en waarom vragen we de gereformeerde universiteiten om hun kennis bij te dragen en tegelijk­er­tijd een verband met de catecheten aan te gaan: wat kunnen zij wel niet leren van ons!!

Die droom omvat in wezen alle voorgaande dromen: er is een bepaalde groep jongeren in Nederland die dreigt zich niet te ontwikkelen zoals zou kunnen en misschien wel zou moeten: bin­nen school, kerk en maatschappij. Ik wil graag samen met anderen zo het voorbeeld van Jezus volgen: de Grote Helper en Begeleider die er voor iedereen is.

En wie of wat heeft u nodig voor het realiseren van die droom?

Het ‘bal is geopend’: er staan al stukken op de site van het I&Knetwerk. Lees ze gerust, ge­bruik wat je denkt te kunnen gebruiken en het zou mooi zijn als je voor elk geleend idee, een ander van jouw school terugplaatst. Dan zijn we er ook voor elkaar! Wil je direct contact opnemen, dan kan dat natuurlijk ook. Graag zelfs! j.de.goede@gomaruscollege.nl